571/18
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 29 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "ერთსულოვნება საზოგადოების უფლებებისათვის"
საჩივრის კატეგორია: საარჩევნო ბიულეტენის შესახებ
საჩივარი: საეჭვო ბიულეტენი №49 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების გადაწყვეტილებით არ იქნა გაბათილებული და მიაკუთვნეს ს. ზურაბიშვილს.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 18:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: საოლქო საარჩევნო კომისიამ უსაფუძვლოდ მიიჩნია საჩივარში აღნიშნული ფაქტი
ორიგინალები: