442
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, პრეზიდენტობის კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის წარმდგენი საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელი
საჩივრის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნთან დაკავშირებით
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №21 გარდაბნის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: საჩივარი გამოთხოვილ იქნა უკან
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: