07.10/480
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 29 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობის შესახებ
საჩივარი: №37-ე უბანზე არ არის ბიულეტებეის ბალანსი
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №7 ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 15:00
 
 
შედეგი: განუხილველად იქნა დატოვებული
გადაწყვეტილება: უსაფუძვლობის გამო
ორიგინალები: