471/2018-28.11.
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 29 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საერთაშორისო გამჭვირალობა - საქართველო"
საჩივრის კატეგორია: კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა
საჩივარი: ნაკადის მომწესრიგებელმა ხმამაღლა წარმოქვამდა ამომრჩეველთა სახელსა და გვარს.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №8 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 17:00
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: №08 დიდუბის საარჩევნო ოლქის №08.20 საარჩევნო უბნის კომისიის წევრის მინდია ჩარგაზიას და №08.24 საარჩევნო უბნის კომისიის წევრის ლია ცინცაძის მიმართ გამოყენებული იქნეს დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა ,,შენიშვნა".
ორიგინალები: