768
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 29 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ
საჩივარი: №4 საარჩევნო უბანზე ბიულეტინების ბათილად ცნობის თაობაზე, საჩივრით დაყენებული მოთხოვნაა რეგისტრატორების დასჯა
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: რეგისტრატორებს: ლამარა ღირსიაშვილს, ნანა კვირიაშვილი-უტიაშვილს, ნათია წიწრიაშვილს, ეკატერინე ოსიაშვილს შეეფარდათ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა"შენიშვნა"
ორიგინალები: