469
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 29 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: ხმების ხელახალი გადათვლის შესახებ
საჩივარი: №11 საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქმით დასტურდება, რომ ბიულეტენი ზედმეტია ხელმოწერათა რაოდენობაზე.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №30 კასპის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 16:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ შესწავლილ იქნა აღნიშნული საჩივარი და დადგინდა, რომ №11 ახალციხის საარჩევნო უბნის კომისიის კენჭისყრის შემჯამებელი ოქმი საჩივარში მითითებულ ცდომილებას არ შეიცავს, საქმეში არსებული მასალების გათვალისწინებით არ დასტურდება, რომ №11 ახალციხის საარჩევნო უბნის კომისიის კენჭისყრის შემჯამებელი ოქმი შედგენილია საარჩევნო კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების დარღვევით.
ორიგინალები: