07.10/476
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 29 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით
საჩივარი: №15 საუბნო საარჩევნო კომისიაში შემაჯამებელ ოქმს დასმული არ ქონდა ბეჭედი
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №7 ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 01 დეკემბერი, 2018 12:00
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: №15 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისა და მდივნის მიმართ გამოყენებულია დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა-შენიშვნა
ორიგინალები: