01/340
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 29 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვის შესახებ
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: №02 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მანუჩარ ცინცაძის და რეგისტრატორების ირინა შარაბიძის, მაგული კირჩხელის, ლეილა შარაბიძის და მანანა თურმანიძის მიმართ გამოყენებულ იქნას დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა - შენიშვნა.
ორიგინალები: