01/329
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვის შესახებ
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 17:00
 
 
შედეგი: ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: №26 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისა თეონა აბაშიძის და მდივნის ირა კიღურაძის მიმართ გამოყენებულ იქნას დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა - შენიშვნა.
ორიგინალები: