493
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 29 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: დამკვირვებლის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით
საჩივარი: №65 საარჩევნო უბანზე ადგილი ჰქონდა, დამკვირვებლის თქმით, დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვას. კერძოდ, მას არ მიეცა სადავო ბიულეტენების ფოტო გადღება. საჩივრის ავტორი ითხოვას საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისა და მდივნის ადმინისტრაციულ-სამრთლებრივ პასუხისმგებლობას
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 04 დეკემბერი, 2018 10.00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: აღნიშნული საჩივრის ავტორს წერილობით გაეცა პასუხი. უარი ეთქვა საჩივრის მოთხოვნაზე, უსაფუძვლობის გამო.
ორიგინალები: