918
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 29 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო"
საჩივრის კატეგორია: დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ
საჩივარი: კომისიის თავმჯდომარის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის გამოყენების შესახებ.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდა N918 საჩივარი, მიღებულია N67/2018 30.11.2018წ განკარგულება.
ორიგინალები: