327
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "კლუბი თავისუფალი ზონა"
საჩივრის კატეგორია: ხმების დათვლის შესახებ
საჩივარი: N33 საარჩევნო უბნისგაბათილებულ ბიულეტენებში ჩაითვალა გრიგოლ ვაშაძის რამოდენიმე ხმა
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 19-00
 
 
შედეგი: განუხილველად იქნა დატოვებული
გადაწყვეტილება: ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში საოლქო საარჩევნო კომისიამ გახსნა ჩანაწერთა წიგნი, სადაც საჩივრების გრაფაში არაა აღნიშნული ანალოგიური საჩივარი. ეს საჩივარი შემოტანილია მხოლოდ საოლქო საარჩევნო კომისიაში. საქართველოს ორგანული კანონის "საქართელოს საარჩევნო კოდექსი" 73-ე მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტის, 72-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 77-ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე განუხილველი დარჩა საჩივარი
ორიგინალები: