07.10/475
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"
საჩივრის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნთან დაკავშირებით
საჩივარი: მე-13 უბნიდან შემოვიდა დაულუქავი ჩანაწერთა წიგნი
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №7 ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 20:00
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: №13 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის და მდივნის მიმართ გამოყენებულია დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა შენიშვნა
ორიგინალები: