228
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დამკვირვებელი გიორგი ნასრაშვილი
საჩივრის კატეგორია: წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ
საჩივარი: წილისყრის პროცედურის დროს, მას შემდეგ , რაც კომისიის წევრებს შეხვდათ გარკვეული ფუნქციები, მათ კომისიის თავმჯდომარის ნებართვით თვითნებურად მოახდინეს წილისყრით გამოვლენილი/მიღებული ფუნქციების - გადასატანი ყუთის და რიგის მომწესრიგებელი ფუნქციების გაცვლა
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №16 ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 16:00
 
 
შედეგი: განუხილველად იქნა დატოვებული
გადაწყვეტილება: განუხილველი დარჩეს საჩივრის შეტანის ვადების დარღვევის გამო
ორიგინალები: