07.10/472
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა
საჩივარი: გადასატანი ყუთის სიაში მყოფმა ამომრჩეველმა უბანზე მისცა ხმა
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №7 ჩუღურეთის საოლქო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 15:00
 
 
შედეგი: ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: №39 საუბნო საარჩევნო კომისიის რეგისტრატორის მიმართ გამოყენებულია დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა - შენიშვნა. №39 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიმართ არ იქნა გამოყენებული გამოყენებული პასუხისმგებლობის ზომა უსაფუძვლობის გამო
ორიგინალები: