310
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: კენჭისყრის პროცესის ვიდეოგადაღებასთან დაკავშირებით
საჩივარი: საეჭვოდ მიჩნეულ საარჩევნო ბიულეტენზე დამკვირვებელს არ მიეცა ფოტოს გადაღების საშუალება და საეჭვოდ მიჩნეული ბიულეტენი კომისიის მიერ არ იქნა შესწავლილი
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №33 ქარელის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: