606
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით
საჩივარი: №20 მოვალეობის არაჯეროვნად შესრულება ნაკადის მომწესრიგებლის მიერ
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: განუხილველად იქნა დატოვებული
გადაწყვეტილება: განუხილველი დარჩა საჩივრის შეტანის ვადის დარღვევის გამო
ორიგინალები: