422/2018
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ
საჩივარი: კომისიის რეგისტრატორმა არ გაუკეთა ამომრჩეველს მარკირება
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №51 ზესტაფონის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: კომისიის წევრის მიმართ გამოყენებული იქნა დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა ,,შენიშვნა". კომისიის თავმჯდომარის მიმართ არ იქნა გამოყენებული დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა.
ორიგინალები: