695/2018
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: კენჭისყრის დღეს აგიტაცია უბნის ტერიტორიაზე
საჩივარი: უბანზე იმყოფებოდნენ ქართული ოცნების აქტივისტები რომლების ეწედნენ აგიტაციას კენჭისყრი შენობაში
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: №42 საარჩევნო უბანზე ადგილი არ ქონია რომელიმე სუბიექტის სასარგებლოდ აგიტაციის ფაქტს. რის გამოც კომისიას მიზანშეუწონლად მიაჩნია დისციპლინარული პასუხისმგებლობის რომელიმე ზომის გამოყენება
ორიგინალები: