1-588
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, საინიციატივო ჯგუფი
საჩივრის კატეგორია: საუბნო საარჩევნო კომისიის მუშაობისათვის ხელის შეშლის შესახებ
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 19 დეკემბერი, 2018 17:00
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა - შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: