326
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით
საჩივარი: სამაგიდო სიაში მითითებული არ იყო ფაქტობრივი მდომარეობა
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 19-00
 
 
შედეგი: განუხილველად იქნა დატოვებული
გადაწყვეტილება: საჩივარი წარმოდგენილია არა პარტიის, არამედ საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლის მიერ, რაც ამავე კოდექსის 77-ე მუხლის მე-11 პუნქტის თანახმად საჩივრის განუხილველად დატოვების საფუძველს წარმოადგენს, კერძოდ " ამ კანონის 78-ე მუხლით გათვალისწინებულ დავაზე ამავე მუხლით განსაზღვრული პირების გარდა სხვა პირთა მიერ საარჩევნო კომისიაში შემოტანილი განცხადება/საჩივარი განუხილველი რჩება"
ორიგინალები: