02/574-2018
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით
საჩივარი: №13.28 საუბნო საარჩევნო კომისიის ამომრჩეველთა ერთიანი სიის კედლის ვერსიაში არ არის კომისიის თავმჯდომარისა და მდივნის ხელმოწერები.ასევე სპეციალური სიის კედლის ვერსიას არ აქვს კომისიის თავმჯდომარის ხელმოწერა.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: განუხილველად იქნა დატოვებული
გადაწყვეტილება: განუხილველად იქნა დატოვებული
ორიგინალები: