907
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"
საჩივრის კატეგორია: პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით
საჩივარი: №49 უბანზე კენჭისყრის პროცედურის შეწყვეტის შესახებ და შედეგების ბათილად ცნობის შესახებ.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდა N907 საჩივარი, N58/2018 30.11.2018წ განკარგულება
ორიგინალები: