908
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"
საჩივრის კატეგორია: პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით
საჩივარი: ჯამბულატ მაგომედოვის მიმართ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 12 დეკემბერი, 2018 11:00
 
 
შედეგი: წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე
გადაწყვეტილება: საჩივარში აღნიშნული პირის მიმათ არ არსებობს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის სამართლებრივი საფუძვლები.
ორიგინალები: