909
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"
საჩივრის კატეგორია: პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით
საჩივარი: №65 უბნის ნაკადის მომწესრიგებლის მიმართ პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდა N63/2018 30.11.2018, მიღებულია N63/2018 30.11.2018წ განკარგულება.
ორიგინალები: