02/573-2018
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ
საჩივარი: №13.28 უბანზე მისულმა დამკვირვებელმა ფულადი თანხა გადასცა კომისიის წევრს - ლამზირა ნასყიდაშვილს
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: განუხილველად იქნა დატოვებული
გადაწყვეტილება: განუხილველად იქნა დატოვებული
ორიგინალები: