01/183
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: გადასატანი საარჩევნო ყუთის ბათილობისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ
საჩივარი: გადასატანი ყუთით ხმის მიცემისას საარჩევნო სიაში ხელი მოწერილი აქვს ქაზიმ ქამადაძეს, რომელმაც თითქოს მონაწილეობა მიიღო კენჭისყრაში, რეალურად ქაზიმ ქამადაძე იმყოფება ბათუმის რეფერალურ საავადმყოფოში და ის ფიზიკურად ვერ შეძლებდა ხმის მიცემას. სახეზეა ხმის მიცემის პროცედურის უხეში დარღვევა და ასევე არჩევნების გაყალბება. ბათილად იქნას ცნობილი გადასატანი ყუთის ყველა ბიულეტენი და არცერთი ბიულეტენი არ შეერიოს ძირითადი ყუთის ბიულეტენებს. დაილუქოს გადასატანი ყუთის ყველა დოკუმენტაცია სადაც ხელმოწერაა დაფიქსირებული და საჩივრის განხილვისას წარმოდგენილი იქნას დოკუმენტი სადაც დაფიქსირებულია ხელმოწერა
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №84 ხულოს საოლქო სააჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2081 13:35
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: ბათილად იქნა ცნობილი #01 დაბა ხულოს საუბნო კომისიის გადასატან ყუთში არსებული ბიულეტენები. კომისიის წევრების მიმართ გამოყენებული იქნა დისციპლინარული პასუხისმგებლობა ზომა ,, გაფრთხილება,,
ორიგინალები: