692/2018
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: სადემონსტრაციო ოქმთან დაკავშირებით
საჩივარი: №24 საარჩევნო უბანზე სადემონსტრაციო ოქმში არ იყო ასახული ინფორმაცია მიღებული ბიულეტენებოის შესახებ
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: №24 საუბნნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ , დაუყოვნებლივ (აღმოჩენისთანავე) გამოასწორა საჩივარში აღნიშნული ხარვეზი. რის გამოც კომისიას მიზანშეუწონლად მიაჩნია დისციპლინარული პასუხისმგებლობის რომელიმე ზომის გამოყენება
ორიგინალები: