691/2018
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობაში არაუფლებამოსილი პირის ყოფნასთან დაკავშირებით
საჩივარი: საარჩევნო უბანზე იმყოფებოდა არაუფლებამოსილი პირი
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: ადმინისტრაციული წარმობის მასალებით დასტურდება, რომ №35 საარცევნო უბანზე ნამდვილად იმყოფებოდა არაუფლბამოსილი პირი
ორიგინალები: