429
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევის შესახებ
საჩივარი: №18 საარჩევნო უბანზე, ამომრჩეველმა საარჩევნო ბიულეტენი მოათავსა კონვერტის გარეშე საარჩევნო ყუთში
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №30 კასპის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 16:00
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: საოლქო საარჩევნო კომისიამ თავის მხრივ შეისწავლა რა აღნიშნული საჩივარი, დაადგინა, რომ საარჩევნო ყუთის ზედამხედველად დანიშნული პირის - ხათუნა ტატუაშვილის მხრიდან ადგილი ჰქონდა მასზე კანონმდებლობით დაკისრებული მოვალეობის არაჯეროვნად შესრულებას, რამაც თავის მხრივ გამოიწვია ის, რომ ერთ-ერთი ამომრჩევლის მიერ სრულიად კანონიერად გამოხატული ნება - ხმა მიეცა მისთვის სასურველი კანდიდატისთვის, ანულირებული იქნა. №18 თვალადის საარჩევნო უბანზე ყუთის ზედამხედველად დანიშნული პირის - ხათუნა ტატუაშვილის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომად გამოყენებულ იქნეს - შენიშვნა;
ორიგინალები: