430
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებით
საჩივარი: №22 საარჩევნო უბანზე, ამომრჩეველთა სამაგიდო სიაში არ იყო მითითება "გადასატანი ყუთი"
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №30 კასპის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 16:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: აღნიშნული ფაქტი აღმოიფხვრა მყისიერად, მსგავსი შემთხვევა აღარ დაფიქსირებულა საარჩევნო უბანზე. საჩივრის შესწავლისას არ დასტურდება ის გარემოება,რომ №22 მეტეხის საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ და მდივანმა დაარღვიეს საარჩევნი კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები.
ორიგინალები: