935
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევის შესახებ
საჩივარი: №20 საარჩევნო უბანზე გადასატანი ყუთის სიაში რეგისტრირებულმა ამომრჩეველმა საარჩევნო უბანზე მისცა ხმა
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №23 ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: