433
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევის შესახებ
საჩივარი: №29 უბანზე ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა. ამომრჩეველმა კაბინაში გადაიღო ფოტო ვიდეო
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 29 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: განუხილველად იქნა დატოვებული
გადაწყვეტილება: განუხილველად იქნა დატოვებული ხარვეზის შეუვსებლობის გამო
ორიგინალები: