1120
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საქართველოს პალამენტართა ორგანიზაცია"
საჩივრის კატეგორია: ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებით
საჩივარი: სამაგიდო სიაში არ იყო მითითებული , რომ ამომრჩეველი ხმას აძლევდა გადასატანი ყუთის მეშვეობით.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდა უსაფუძვლობის გამო.
ორიგინალები: