533
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, ,,აპრიორი"
საჩივრის კატეგორია: საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობაში არაუფლებამოსილი პირების ყოფნასთან დაკავშირებით
საჩივარი: №18 საარჩევნო უბანზე იმყოფებოდა არაუფლებამოსილი პირი
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 12 დეკემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: მოკვლლეული მასალების შედეგად არ გამოიკვეთა საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა № 61/18 ქვიანის საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის, მოადგილის და მდივნის მიერ.
ორიგინალები: