02-412
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებით
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: უაბბანზე ხარვეზი აღმოიფხრა
ორიგინალები: