02/411
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"
საჩივრის კატეგორია: წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ
საჩივარი: №3 უბანზე ენმ კომისიის წევრმა არ მიიღო წილიყრაში მონაწილეობა
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 17:00
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: სამსახურბვერივი მოვალეობის ბრალეულად ან არაჯეროვნად შესრულება
ორიგინალები: