690/2018
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა
საჩივარი: №4 საარცევნო უბანზე გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ერთი ამომრჩევლის გასწვრივ იყო ორი ამომრჩევლის ხელმოწერა, ხოლო იმ ამომრცევლის გრაფა რომელმაც მოაწერა ხელი იყო ცარიელი.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: ამ ფაქტთან დაკავშირებით კომისიის წევრებმა დაწერეს ახსნა განმარტებები, რაც წარმოადგენს საუბნო საარჩევნო კომისიის ინსტრუქციით გათვალისწინებულ ქმედებას, რაც გამორიცხავს მათ მიმართ დისციპლინარული პასუხისმგებლობის რომელიმე ზომის გამოყენებას.
ორიგინალები: