01-585
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: ფიზიკური პირი, აზა მოწყობილი
საჩივრის კატეგორია: ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებით
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 17:00
 
 
შედეგი: განუხილველად იქნა დატოვებული
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: