01/295
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: გადასატანი საარჩევნო ყუთის ბათილად ცნობის შესახებ
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №83 ხელვაჩაურის საარჩევნო ოლქი
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: განუხილველად იქნა დატოვებული
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: