558/18
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლის უფლებების დარღვევის შესახებ
საჩივარი: №25 საარჩევნო უბანზე ნაკადის მომწესრიგებელმა კომისიის წევრმა თავმჯდომარესთან შეთანხმებით უარი უთხრა ენმ - ს წარმომადგენელს შეემოწმებინა ამომრჩევლის პირადობის მოწმობის ვადა. მოთხოვნა - სასწრაფო რეაგირება, დამკვირვებლებს მიეცეთ დაკვირვების უფლება
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 10 დეკემბერი, 2018 16:00
 
 
შედეგი: გაეცა შესაბამისი წერილობითი პასუხი
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: