01/208
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა
საჩივარი: რეგისტრატორების მიერ უფლებამოსილების არაჯეროვნად შესრულება
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №80 ქედის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახე
ორიგინალები: