418/2018
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "ინსტიტუციური განვითარებისა და მონიტორინგის ცენტრი"
საჩივრის კატეგორია: დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ
საჩივარი: საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრმა უარი განაცხადა წილისყრაში მონაწილეობაზე
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №51 ზესტაფონის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: კომისიის წევრის მიმართ გამოყენებული იქნა დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა ,,შენიშვნა"
ორიგინალები: