466.2018-28.11.
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "დემოკრატიულ ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრი"
საჩივრის კატეგორია: წილისყრით ფუნქციების განაწილების პროცედურის დარღვევის შესახებ
საჩივარი: №08 ოლქის №03 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრმა მარიამ თანდაშვილმა უარი განაცხადა წილისყრაში მონაწილეობის მიღებაზე.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №8 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 17:00
 
 
შედეგი: დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: №08 დიდუბის საარჩევნო ოლქის №08.03 საარჩევნო უბნის კომისიის წევრების მურად ცომაიას და მარიამ თანდიაშვილის; №08.07 საარჩევნო უბნის კომისიის წევრის ლოლა ლაღანიძის და №08.02 საარჩევნო უბნის კომისიის წევრის გიორგი ფაჩულიას მიმართ გამოყენებული იქნეს დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა ,,შენიშვნა".
ორიგინალები: