02/571-2018
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
საჩივრის კატეგორია: საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისაა და კომისიის მდივნის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ
საჩივარი: №13.28 საარჩევნო უბანზე გადასატან ყუთზე შეყვანილი ამომრჩევლები, რომლებიც დარეგისტრირებულები არიან №13.28 უბნის მისამართზე ფაქტობრივათ ცხოვრობენ №13.29 უბნის ტერიტორიაზე, ამ ამომრჩევლების მიერ ხმის განხორციელება მოხდა №13.29 უბნის ტერიტორიაზე.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: განუხილველად იქნა დატოვებული
გადაწყვეტილება: განუხილველად იქნა დატოვებული
ორიგინალები: