494
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "ინოვაციების და რეფორმების ცენტრი"
საჩივრის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნთან დაკავშირებით
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 16:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: