902
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"
საჩივრის კატეგორია: დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ
საჩივარი: №10 საარჩევნო უბნის თავმჯდომარეს და მდივანს ადმინისტრაციული სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ, ხოლო დანარჩენ წევრებს დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდა N902 საჩივარი, მიღებული N71/2018 30.11.2018წ განკარგულება.
ორიგინალები: