639
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "მოძრაობა საქართბველოს ერთიანობისა და გაერთიანებისათვის"
საჩივრის კატეგორია: გადასატანი საარჩევნო ყუთის ბათილად ცნობის შესახებ
საჩივარი: გადასატანი ყუთით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 30 ნოემბერი, 2018 00:00
 
 
შედეგი: განუხილველად იქნა დატოვებული
გადაწყვეტილება: განუხილველად იქნა დატოვებული
ორიგინალები: