898
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"
საჩივრის კატეგორია: დამკვირვებლის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით
საჩივარი: №49 კომისიის უბანზე დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვის შესახებ.
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №22 მარნეულის საოლქო სააჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 12 დეკემბერი, 2018 11:00
 
 
შედეგი: წერილობით უარი ეთქვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის თაობაზე
გადაწყვეტილება: საჩივარში აღნიშნული ფაქტი, რომ დამკვირვებელის უფლებები დაირღვა და შეეზღუდა არ შეესაბამება სიმართლეს. ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე, შესაბამისად, არ არსებობს აღნიშნული პირის მიმართ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის სამართლებრივი საფუძვლები.
ორიგინალები: