1363
 
საჩივრის შემოტანის თარიღი: 28 ნოემბერი, 2018
საჩივრის შემომტანი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"
საჩივრის კატეგორია: გადასატანი საარჩევნო ყუთის ბათილობისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების შესახებ
საჩივარი:
ორიგინალები:
 
 
განხილვის ადგილი: №58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 29 ნოემბერი, 2018
 
 
შედეგი: არ დაკმაყოფილდა
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: